AUSTRALIA : Yuthesvari Radha Mataji || Vyr.jps@gmail.com
AUSTRALIA (Gold Coast) : Madhavananda Prabhu || mohit126@gmail.com
AUSTRALIA (Sydney) : Syamananda Prabhu || shyamananda108@yahoo.com
Acyuta Keshav Prabhu || keshavsharma19@icloud.com
AFRICAN CONTINENT : Govardhan Prabhu || govardhana.bcais@gmail.com
BRAZIL AND TRINIDAD : Umapati Prabhu || umapatidas.bms@gmail.com
BALI : Sudama Prabhu
Namahatta Bumi Gaura Prabhu
BANGLADESH : Devarshi Prabhu || debarshisribas@gmail.com,
Vaijayanti Lalita Devi Dasi || boijayanti108@gmail.com,
Caru Candra Das || Caru.Candra.JPS@pamho.net
CHINA : Jalangi Mataji || jalangidasi@hotmail.com
Marichi Prabhu
CHILE : Naam Radha Mataji || kaajal_krc@hotmail.com
COLOMBIA : Ganatosita Devi Dasi 
DENMARK : Vasanta Das
ECUADOR : Kalindi Karunavati Mataji || kalindikarunavati@gmail.com
Divya Prabhuiya Devi Dasi || divyajps@yahoo.com
EAST AFRICA (Kenya) : Jani Family
GHANA : Srivasa Prabhu
INDIA : Madhavi Gauri Devi Dasi || madhavigauridd@gmail.com
Ahladini Radha Devi Dasi || ardd108@gmail.com
IVORY COAST : Carudesna Das
Ananda Murti Devi Dasi
JAPAN : Amrita Katha Mataji
MAURITIUS : Kaunteya Prabhu || kaunteya_lok@yahoo.com
Ayodhyanath Prabhu
Kaunteya Pabhu
Dauji Prabhuasad Prabhu
MALAYSIA :

Vignesh Prabhu
Siva Caitanya Prabhu || sivacd_70my@yahoo.com
Simheswara Prabhu || simheswara@zoho.com
Krpasindhu Prabhu || krpasindhu@gmail.com
Kalesha Das || kaleshadas@gmail.com

NEW ZEALAND : Rasikananda Prabhu
Gauranga Prabhuema Das || g.Prabhuemadas108@gmail.com
Bhakta Jagannatha || jagannathdas108krishna@gmail.com
Mohinishwar Prabhuasad Prabhu || madanmohan.jnd@gmail.com
Anandavardhana Prabhu || anandreddy@xtra.co.nz
Kalasamvara Prabhu || kalas@xtra.co.nz
NORWAY : Sanatani Devi Dasi || Sanatanidd.kks@gmail.com
NEPAL : Patri Dāsa || patriservant@gmail.com
NIGERIA : Yadunath Prabhu || patriservant@gmail.com
SOUTH AMERICA : Iksvaku Prabhu
Marichi Prabhu
SOUTH AFRICA : Krsna Kesava Prabhu || kkdlok108@gmail.com
SOUTH AFRICA (Port Elizabeth) : Raghukula Tilaka Das || rahul.maharaj108@gmail.com
SOUTH AFRICA (Johannesburg) : Taruni Radha Dasi || taruniradhadd.lok@gmail.com
SINGAPORE : Haladhara Prabhuiya Das || hari_krsna@hotmail.com
RUSSIA (Moscow) : Doyal Nrisimha d || d.n.dasa@gmail.com
Narada Das
Prabhuema Sankirtan Das
RUSSIA (Omsk) : Prabhuema Keli Dasi
RUSSIA : Shktyavesha Prabhu || shakti.avesha.bvg@gmail.com
Audarya Lila Devi Dasi || audaryalila@mail.ru
USA (RICHMOND) : Divyanam Prabhu || divyanam.lok@gmail.com
USA (BERGEN) : Ramacandra Prabhu || ramacandradas@gmail.com
USA (MARYLAND, BALTIMORE) : Aradhya Madhavi Mataji || njnpatel9@gmail.com
USA : Ekalesvari Madhavi Devi Dasi 
USA (New Jersey) : Simhesvara Das || Simhesvaradas@gmail.com
UK (Hamilton) : Srinivasa Prabhu || sunil13singh@gmail.com
UK & EUROPE : Jagannatha Kirtananda Prabhu || jagannathakirtananandadas@gmail.com
Chudamani Devi Dasi
UKRAINE : Narada Dasa || bhajayavina@gmail.com
UKRAINE (Zaporizhzhia) : Vraja Sakha Das || vrajavan108@gmail.com
UKRAINE (Lviv) : Balachandra Das
UKRAINE (Kyiv) : Paramahamsa Kripa Das
THAILAND : Shyam Kunda dasa || shyamkundadas@gmail.com
Antaranga Gopal Das
Rahugana Das
Dharmaraja Prabhu