S.No Name Location Total Rounds
1 Dwarkesh Das Beed 1808
2 Shyambhajan Das NVCC Pune 1382
3 Priyanka Mande Beed 1364
4 Ashwarya Laxmi Devi Dasi Beed 1139
5 Chaitanya Swarupa Devi Dasi Beed 1118
6 Laxmi Narsimha Devi Dasi Beed 1008
7 Surbhi Devi Dasi Beed 974
8 Nammurata Devi Dasi Jalgaon, Maharahstra 960
9 Pram Pavitra Namdas Jalgaon, Maharahstra 942
10 Ishwar Kurani Mata ji Jalgaon, Maharahstra 894
11 Sujata Bari Jalgaon, Maharahstra 795
12 Padmaya mataji Mayapur 672
13 Kamalbai Jadhav Beed 672
14 Sundari Sinha Devi Dasi Beed 504
15 Prerna Tike Beed 454
16 Ladali Priya Mata ji Mayapur 448
17 Dhampati Das Jalgaon, Maharahstra 437
18 Kalpana Patil Jalgaon, Maharahstra 402
19 Sudevi Sevika Devi Dasi Mayapur 361
20 Padmaganda Devi Dasi Jalgaon, Maharahstra 360
21 Pran Sunder Keshav Prabhu Jalgaon, Maharahstra 342
22 Sopan Gunjal FPMH08 333
23 Natarani Radhika Devi Dasi Muradabad 327
24 Prahalad Maharaj Das Chandigarh 320
25 Parth Shah Thane 313
26 Parameshvar thakur Das Mayapur 308
27 Amal Prem Das Jalgaon, Maharahstra 297
28 Yogita Uttam Katoie Jalgaon, Maharahstra 278
29 Jayrukmini Mata ji Jalgaon, Maharahstra 224
30 Krishna Priya Jalgaon, Maharahstra 224
31 Amal Bari Jalgaon, Maharahstra 209
32 Divya Bari Jalgaon, Maharahstra 151
33 Yogeshwari Jalgaon, Maharahstra 134
34 Dipali Dashrath Jalgaon, Maharahstra 124
35 Vaishali Jalgaon, Maharahstra 120
36 Rushi Bari Jalgaon, Maharahstra 61
37 Bhagvat Bari Jalgaon, Maharahstra 57
38 Bhavna Bari Jalgaon, Maharahstra 36
39 Ashwini Bari Jalgaon, Maharahstra 27
40 Bhakti Sidhant Jalgaon, Maharahstra 22
41 Saraswati Bari Jalgaon, Maharahstra 21
42 Madhuri Bari Jalgaon, Maharahstra 14
43 Jagati Bari Jalgaon, Maharahstra 10
44 Pushpavati Fegde Jalgaon, Maharahstra 10