AUSTRALIA : Yuthesvari Radha Mataji || Vyr.jps@gmail.com
AFRICAN CONTINENT : Govardhan Prabhu || govardhana.bcais@gmail.com
BRAZIL AND TRINIDAD : Umapati Prabhu || umapatidas.bms@gmail.com
BANGLADESH : Devarshi Prabhu || debarshisribas@gmail.com,
Vaijayanti Lalita Devi Dasi || boijayanti108@gmail.com,
Caru Candra Das || Caru.Candra.JPS@pamho.net
CHINA : Jalangi Mataji || jalangidasi@hotmail.com
CHILE : Naam Radha Mataji || kaajal_krc@hotmail.com
COLOMBIA : Ganatosita Devi Dasi 
ECUADOR : Kalindi Karunavati Mataji || kalindikarunavati@gmail.com
Divya Priya Devi Dasi || divyajps@yahoo.com
INDIA : Madhavi Gauri Devi Dasi || madhavigauridd@gmail.com
Ahladini Radha Devi Dasi || ardd108@gmail.com
JAPAN : Amrita Katha Mataji
NEW ZEALAND : Rasikananda Prabhu
Gauranga Prema Das || g.premadas108@gmail.com
NORWAY : Sanatani Devi Dasi || Sanatanidd.kks@gmail.com
NEPAL : Patri Dāsa || patriservant@gmail.com
SOUTH AFRICA : Krsna Kesava Prabhu || kkdlok108@gmail.com
SINGAPORE : Haladhara Priya Das || hari_krsna@hotmail.com
RUSSIA : Shaktyavesha Prabhu || shakti.avesha.bvg@gmail.com
Audarya Lila Devi Dasi || audarya-lila@mail.ru
USA (RICHMOND) : Divyanam Prabhu || divyanam.lok@gmail.com
USA (BERGEN) : Ramacandra Prabhu || ramacandradas@gmail.com
USA (MARYLAND, BALTIMORE) : Aradhya Madhavi Mataji || njnpatel9@gmail.com
USA : Ekalesvari Madhavi Devi Dasi 
UK & EUROPE : Jagannatha Kirtananda Prabhu || jagannathakirtananandadas@gmail.com
Chudamani Devi Dasi
UKRAINE : Narada Dasa || bhajayavina@gmail.com
THAILAND : Shyam Kunda dasa || shyamkundadas@gmail.com
Antaranga Gopal Das
MAURITIUS : Kaunteya Prabhu || kaunteya_lok@yahoo.com